Jdi na obsah Jdi na menu
 


Papežská bula na ochranu svatováclavské koruny

6. 5.1346 vydal papež Klement VI. tuto bulu (listinu).

Klement biskup, sluha sluhů Božích, na věčnou památku této věci:

Byla nám podána žádost milovaného syna vznešeného pana Karla, markraběte moravského prvorozeného syna, nejdražšího v Kristu syna našeho Jana, nejjasnějšího krále českého. Žádost se týkala toho, že Karel sám z oddanosti a úcty svatému Václavu, kdysi králi českému dal zhotovit nově jakousi velmi drahocennou královskou korunu a že ji věnoval vznešené hlavě tohoto světce, jehož tělo odpočívá v pražském kostele. Na tuto hlavu ji dal vložit proto, aby z ní nebyla snímána. S výjimkou toho kdyby český král který kdy bude byl nově korunován nebo když by tímto králem v městě Praze nebo jejich předměstích byla konána slavnost vyžadující užití královské koruny. Jen v tom případě si může zmíněný král korunu vzít, ovšem jen s tou podmínkou, že je povinen v ten den korunovace nebo slavnosti korunu znovu vložit na tutéž blahoslavenou hlavu. Jak se v žádosti podotýká, markrabí se však obává, aby někdo pro velkou drahocennost této koruny nebo z jiné příčiny, se neodvážil  zneužíti tuto korunu k jinému účelu. Poníženě nás proto prosil, abychom proti tomu našli nějaký vhodný prostředek. My nakloněni těmto zbožným prosbám markraběte, zakazujeme vážností tohoto listu s velkým důrazem, aby nikdo, ať duchovní nebo laik, jakkoli významný, jakékoli hodnosti a stavu, se neosmělil a neodvážil jakýmkoli způsobem, z jakéhokoli titulu, z jakékoli příležitosti nebo příčiny tuto královskou korunu zcizit, prodat nebo zastavit. Kdo by se tak opovážil, všichni i jeden každý, propadl by kromě jiných trestů daných kanonickým právem i trestu vyloučení z církve (exkomunikace). Této exkomunikace by mohl být zbaven jen v případě, že by znovu vložil královskou korunu na zmíněnou hlavu, a to jen samotným biskupem římským (papežem), s vyjímkou případu nebezpečí smrti. Nikomu z lidí není dovoleno tento list našeho zákazu a vůle porušit nebo proti němu jednat. Kdo by se toho odvážil a o to pokusil, upadne do hněvu Všemohoucího Boha a jeho svatých apoštolů Petra a Pavla.

Dáno v Avignonu 6. května, ve čtvrtém roce našeho pontifikátu. (6.5.1346)