Jdi na obsah Jdi na menu
 


P A N O V N Í K  na území  Č E C H

 

Boiohemia

 

Marobud 9/6 př. Kr. - 17/18 po Kr.
     Marobod, Marobudus, *35 př. Kr., +37 po Kr. Ravenna. Historicky doložený panovník, který vládl v letech 9-6 před Kristem kmenům Markomanů (germánský kmen), sídlícímu na území dnešních Čech. Jeho jméno Maroboduoz (Marabadvaz) podle některých výkladů znamená Maro=velký bojovník,
bodwoz=krkavec.
    Podle doložených zpráv pobýval v dětství v Římě, kam byl odvezen jako rukojmí a byl vychováván společně s dalšími chlapci ze šlechtických římských rodin na dvoře císaře Augusta.
     Kolem roku 9 př.Kr. byl poslán jako "rex datus" (daný král) ke svému kmeni na území dnešního Německa.
Marobud vybudoval podle římského vzoru mocnou armádu. Před římskými vojáky se Markomani přesunuli do (dnešních) Čech. Jeho sídlo se nacházelo mezi Kladnem, Prahou a Kolínem.
     V čele kmene Markomanů podnikal výbojné výpady na území Slezska, kde ovládl slezský kmen Lugiů a Silingů (Sulingové). Podle nich dostalo své jméno-Suledza Slezsko (Sleza). Později zamířil k Dunaji, kde sídlili Langobardi a Senoni (Semnoni), a k Visle, kde si podmanil území Gótů. Jeho říše se rozkládala od dolního Labe k Dunaji na jihu, k Visle na východ a k Baltskému moři na severu.
     Protože znal Římany, byl k nim neutrální, i když v roce 6 po Kristu proti Marobudovi vytáhl z Carnuta (dnes u Vídně) vojevůdce Tiberius Claudius Nero (14-37 císař Tiberius Julius Caesar Augustus) a z Mogontiaca (Mohuč) vojevůdce Gaius Lucius Sentius Saturnius. Válečná výprava nebyla pro Řím úspěšná, proto uzavřeli s Marobudem mírovou smlouvu o neútočení. V roce 9 po Kr. napadl Římany cheruský (germánský) vůdce Arminius Hermann a v Teutoburském lese zničil tři Varovy legie, tři jídní oddíly a šest kohort. Vojevůdce a správce Germánie Publius Quinctilius Varus spáchal sebevraždu. Arminova moc začala vzrůstat. V roce 17 po Kr. vytáhl Armin proti Marobudovi, kterého porazil. V roce 18 po Kr. se proti Marobudovi vzbouřil markomanský vojevůdce Katvalda, Marobudův synovec, sesadil Marobuda z trůnu a ovládl jeho říši.
     Marobud utekl k Římanům do Norika (Rakousko), odkud byl odvezen do Ravenny (Itálie), kde byl v domácím vězení až do své smrti.
     Marobud se dožil asi 72 let a byl po své smrti pohřben v Ravenně.